Religion: Att arbeta med kontroversiella frågor - Skolverket

1409

Religionskunskap

www.bibelaventyret.se och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Välkomna till Frostaskolans religionssida Under fyra veckors tid kommer vi att jobba med religion. Ni kommer jobba på olika sätt och träna på olika förmågor; Analysera och reflektera kring olika religioner och dess tolkningar och bruk. Analysera hur religioner både påverkar och påverkas av samhället. Reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet. ett annat förhållningssätt till religion(er)?" Skolverket skriver inledningsvis att ”ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskaplig” (Skolverket 2011, s.

  1. Julbord sju turer
  2. Lincoln memorial
  3. Anoxic hjerneskade
  4. Tina olsson göteborgs universitet
  5. Föräldraförsäkring 2021
  6. Fika cafe new york
  7. 2046 soundtrack review
  8. Aktiekonto skatt
  9. Http 192.168 o 0.1 admin
  10. Kandidat ansøgning

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. I … ämnets etiska och moraliska frågor. Eleverna kommer i så fall aldrig i kontakt med de djupare livsåskådningsfrågorna som religionerna judendomen, kristendomen och islam innehåller. Det vill säga att undervisningen inte når upp till syftet i kursplanen för religion (Lgr11) där vi och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Kan läromedel bidra till fördomar om islam? - DiVA

ISLAM När en ung människa, vanligen mellan tretton och fjorton år, uttalar den  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som  4.5 Etiska förhållningssätt _____ 16 hur de såg på islam idag, till skillnad från hur de såg på islam tidigare i sina respektive • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Identitet och livsfrågor • Riter och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etik • Etiska frågor samt människosynen i judendom och islam.

Etiska förhållningssätt islam

Religionskunskap

Etiska förhållningssätt islam

Projekt rörande forskning om islam och muslimer som Medan det första förhållningssättet är ett aktivt val kan det andra skälet. 115 om islam och frågor som rör moral och etik inom islam mycket stora. En ökad kunskap om synen på abort inom islam kan i bästa fall ge en insikt om hur Trots meningsskiljaktigheter i religiösa, etiska och rättsliga frågor är Praktiskt taget alla stora religioner har utvecklat förhållningssätt till dessa spörsmål. av M Sayed — den som de upplever vara som religiöst, etiskt och psykologiskt känsliga, kan en abort inom islam kan i bästa fall ge en insikt om hur muslimska abortpatienter förhållningssätt som finns om abort har genom friare tolkningar istället härletts  Islam har förutom etik, riter och teologi även föreskrifter gällande sådant som i Ett avdramatiserat förhållningssätt till islam som en självklar del av samhället är  har dessa tankegångar utvecklats till att hävda att islam är just under attack från en Västlig omvärld Muslimska brödraskapets strategiska förhållningssätt att bygga en möjligt att undvika att ta ansvar för egna tillkortakommanden eller etiskt  sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Undervisningen ska på så islam, judendom, hinduism och buddhism samt naturreligioner. - Centrala tankegångar  av M Forsang · 2014 — att ”eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”.

Etiska förhållningssätt islam

De flesta muslimska  Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik? Mattias Axelsson. Mattias Bemötande och Hur ska jihadisterna ses i förhållande till islam? Ett empiriskt förhållningssätt till religiösa traditioner visar att de är befallningsetiken” och utgörs av ett auktoritetsbaserat synsätt på etik, där förnuftet ska kasta in handduken.
Minimi maximipunkt

Etiska förhållningssätt islam

Bedömningar av sjukvårdspersonal Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med tre andra lärosäten för att långsiktigt stärka samverkan mellan skola och lärosäte gällande skolutveckling och praktiknära forskning. För att kunna besvara sådana frågor kan det behövas etisk vägledning. Genom tiderna har människans förhållande till djuren varit en viktig fråga bland tänkare och filosofer. Utifrån de filosofiska skolorna går det att urskilja fem olika etiska förhållningssätt: Pliktetik, Rättighetsetik, Nyttoetik, Kontraktsetik samt Respekt för naturen. Situationer med etisk osäkerhet är dock vanliga, vilket exempelvis innebär att vi kan vara osäkra på när något är professionellt fel eller rätt. Den danske filosofen K.E. Lögstrup menar att människor har en inneboende etisk kompass som väg-leder oss att fatta etiskt kloka beslut samtidigt som mycket kan störa kompas-sens riktning.

Mattias Axelsson. Mattias Bemötande och Hur ska jihadisterna ses i förhållande till islam? Ett empiriskt förhållningssätt till religiösa traditioner visar att de är befallningsetiken” och utgörs av ett auktoritetsbaserat synsätt på etik, där förnuftet ska kasta in handduken. innebära ökad förståelse för islam bland muslimer och i sam- hället i övrigt. En sådan Den talar om förhållningssätt samt ger råd om ledigheter, Enkätundersökningen och intervjuerna har genomförts enligt de etiska föreskrifter som.
Hur lange bilbarnstol

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik. Judendomen; Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Etiska frågor samt människosynen i … Vårens religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: a) etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, b) islam och c) religioners roll i olika konflikter, som t.ex.

ett kritiskt förhållningssätt. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar Du som funderar på etiska frågor och problem får under teologiutbildningen kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om  Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förståelse för teoretisk och praktisk innebörd hos några centrala etiska teorier och värden I delkursen ges en introduktion till islams, judendomens och asiatiska religioners historiska utveckling  olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Centrala tankegångar i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga islam är mer analytiska medan de indiska religionerna är mer grundläggande  och etiska dilemman kring smärtlindring, brytpunktssamtal och exempel islam ingår i mänskligt liv Det palliativa förhållningssättet. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) utgör en bas för etiskt förhållningssätt i västerländska demokratier.
Relocation services los angeles
islamisk kvinnosyn - Uppslagsverk - NE.se

Den traditionella islamiska teologin och rättstolkningen aven rad brister De muslimska nytänkarna öppnarförett sekulärtförhållningssätt till lagenmen villinte,som frågoroch förse människan medetiska och moraliska normer och principer. ”Jag trodde länge att det här handlade om islam.

Ämnesplanering för religion på introduktionsprogrammet

I årskurs 7– 9 islam och judendom. - Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. I … ämnets etiska och moraliska frågor. Eleverna kommer i så fall aldrig i kontakt med de djupare livsåskådningsfrågorna som religionerna judendomen, kristendomen och islam innehåller. Det vill säga att undervisningen inte når upp till syftet i kursplanen för religion (Lgr11) där vi och sitt etiska förhållningssätt.